Сонгуулийн зардлын явцын тайлан гаргах сүүлийн хугацаа буюу өнөөдөр Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.4-д заасан дагуу тайлангаа санал авах өдрөөс гурав хоногийн өмнө нийтэд ил тод мэдээлж, төрийн аудитын дээд байгууллагад хүргүүллээ.

Энэ цаг хугацаанд мөнгөн болон мөнгөн бус хандив үзүүлсэн нийт дэмжигчид, сонгогчид та бүхэнд талархал илэрхийлье.
Итгэлийг зүтгэлээр хариулах болно.

#НүсэрБусТөсөр#СайнСургуулийгТАНЫДЭРГЭД