"Төсөрт энгийн оршиж, энгийн нь агуу чанарыг бүтээдэг"

1-р хэсэг

2-р хэсэг

3-р хэсэг